Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00 π.μ. — 9.00 μ.μ.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Τι είναι
Η δια βίου μάθηση εκφράζει την αντίληψη, την αξία και την αναγκαιότητα της διαρκούς καλλιέργειας, μόρφωσης και αλληλεπίδρασης του ανθρώπου και παράλληλα, αποτελεί μία ουσιαστική πρόκληση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των κοινωνιών μας. Περιλαμβάνει κάθε μορφή εκπαίδευσης που ορίζεται ως τυπική, μη τυπική ή άτυπη και στοχεύει στην παροχή και βελτίωση της γνώσης, στην απόκτηση προσόντων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Διαμορφώνει νέα πλαίσια μαθησιακής δραστηριότητας που απαιτούνται από τις βαθιές και επιταχυνόμενες αλλαγές στη φύση της εργασίας και της εκπαίδευσης και μπορεί να πραγματοποιείται σε νέα και ευέλικτα περιβάλλοντα. Δεν περιορίζεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης ενηλίκων, αλλά συνιστά μία νοοτροπία που περαιτέρω χρειάζεται να κατανοήσουμε, να εξερευνήσουμε και να υποστηρίξουμε, αξιοποιώντας νέες βασικές διαστάσεις της μάθησης, όπως της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self-directed learning), της μάθησης κατά απαίτηση (learning on demand), της συνεργατικής μάθησης (collaborative learning) και της οργανωσιακής μάθησης (organizational learning), με τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογικών και αειφορικών μέσων.

*Πηγές

https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS175/διδακτικές_σημειώσεις.pdf
Fischer, G. (1998b) Conceptual Frameworks and Innovative Computational Environments in Support of Self-Directed and Lifelong Learning, At http://www.cs.colorado.edu/~gerhard/reports/bmbf1998.pdf.
Fischer, Gerhard. “Lifelong learning—more than training.” Journal of Interactive Learning Research 11.3 (2000): 265-294.