Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00 π.μ. — 9.00 μ.μ.

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Τι είναι

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) αποτελούν τις βασικές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες από το 2010 λειτουργούν στο επίπεδο των Δήμων και οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή του νομικού προσώπου του Δήμου που εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Διέπονται από τις βασικές αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης, εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας. Αποστολή τους είναι να αποτελέσουν σύγχρονους και ευέλικτους μαθησιακούς κόμβους με παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που απευθύνονται ανεξαιρέτως στον ενήλικο πληθυσμό, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Στοχεύουν στην καλλιέργεια, στη συμμετοχή και αλληλεπίδραση, στην ανάπτυξη βασικών και κοινωνικών ικανοτήτων, στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, στην επανειδίκευση (reskilling) και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling), στη συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.
Οι βασικοί μαθησιακοί/ εκπαιδευτικοί θεματικοί άξονες, βάσει των προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας, περιλαμβάνουν πεδία, όπως αυτά που ακολουθούν:

 • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα,
 • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον,
 • Νέες Τεχνολογίες,
 • Γλώσσα και Επικοινωνία,
 • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις,
 • Πολιτισμός και Τέχνη,
 • Συμβουλευτική Γονέων,
 • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων,
 • Ελληνομάθεια για Μετανάστες,

καθώς και νέα αντικείμενα που θα προκύψουν από τις τοπικές ανάγκες και θα προσαρμόζονται σε αυτές και τις τοπικές δυνατότητες.

Τέλος, η σημαντικότητα της συνεισφοράς και ωφέλειας των ΚΔΒΜ και των αλλαγών που αναμένεται να συντελεστούν στο επίπεδο της Κοινότητας, συνοψίζεται επιγραμματικά ως εξής:

 • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
 • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
 • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, όσων για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
 • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού
 • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
 • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
 • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
 • Μείωση του «ψηφιακού χάσματος»
 • Εκπαίδευση/επιμόρφωση με ευελιξία ως προς τον χώρο και τον χρόνο
 • Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων https://kentradiaviou.gr/