Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00 π.μ. — 9.00 μ.μ.

ΚΔΒΜ Δήμου Ελασσόνας

Δήμος Ελασσόνας και Διά Βίου Μάθηση

Η παροχή ανοικτής, ευρείας και ποιοτικής μάθησης, σε ευέλικτα και σύγχρονα περιβάλλοντα αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας του Δήμου Ελασσόνας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Δήμος προχώρησε στην αξιοποίηση και αναβάθμιση νέων χώρων με την παράλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών, που θα λειτουργούν αποτελεσματικά, ως νέα περιβάλλοντα μάθησης, επιμόρφωσης, δημιουργικής και συμμετοχικής έκφρασης. Το επιστέγασμα αυτών των νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων, συνοψίζεται στο νέο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης που απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και στα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Κάθε μαθησιακή και εκπαιδευτική δραστηριότητα διενεργείται με σκοπό την ανάπτυξη ποιοτικών και ποικίλων εμπειριών στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου για την απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.
Ο Δήμος Ελασσόνας καταρτίζει, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το οποίο εναρμονίζεται με το ‘Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης’. Εφαρμόζει επίσης, τα προσφερόμενα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, και παράλληλα, προχωρεί στην υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων που προκύπτουν από τις τοπικές ανάγκες, αξιοποιώντας τη συνεργασία εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επαγγελματικών φορέων, όπως τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, κ.ά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με έγκριτους και πιστοποιημένους φορείς, θα παρέχεται επιπλέον, η δυνατότητα πιστοποιημένης γνώσης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, για την βελτίωση της επαγγελματικής θέσης στην αγορά εργασίας, αλλά και για την ευρύτερη ενίσχυση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των πολιτών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον της απασχόλησης και δημιουργίας.