ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ» ΚΑΙ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ» ΚΑΙ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Από τον Δήμο Ελασσόνας ανακοινώνεται το Μητρώο Ενδιαφερομένων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Δήμου Ελασσόνας σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος καταρτίστηκε μετά από έλεγχο πληρότητας των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στα προγράμματα και αποτυπώνει τη σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν ανά κατηγορία και σε περίπτωση ισοβαθμίας τη σειρά που προβλέπονταν στη σχετική Ανακοίνωση/Πρόσκληση.
Το Μητρώο Ενδιαφερομένων περιλαμβάνει:
(α) τον Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενων, με τους ωφελούμενους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη μοριοδότηση έως τον αριθμό των είκοσι (20) συμμετεχόντων για το κάθε πρόγραμμα και με τα μόρια που συγκέντρωσαν οι αιτούντες/ούσες ενδιαφερόμενοι/ες κατά φθίνουσα σειρά
(β) τον Πίνακα Αποκλειόμενων, με τους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν αίτηση χωρίς να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το «Μητρώο Ενδιαφερομένων» από τις ιστοσελίδες του Δήμου Ελασσόνας και του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ελασσόνας στον σύνδεσμο:

Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας που βρίσκεται στην οδό Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑΕΛ) στην Ελασσόνα και στο τηλέφωνο: 2493493615
Κατά τη σύνταξη του Μητρώου Ενδιαφερομένων τηρήθηκαν οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Post Comment