Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Καταρτιζόμενων για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Βοηθός Μάγειρα» που θα υλοποιηθεί μέσω συνεργασίας του ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας με τον Δήμο Ελασσόνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Καταρτιζόμενων για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Βοηθός Μάγειρα» που θα υλοποιηθεί μέσω συνεργασίας του ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας με τον Δήμο Ελασσόνας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στοχεύοντας στη βελτίωση και συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης που εξυπηρετούν συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και στοχεύουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη διευκόλυνση της εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Δήμου Ελασσόνας, μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Βοηθός Μάγειρα», συνολικής διάρκειας 250 ωρών για δεκαπέντε (15) ανέργους πολίτες του Δήμου Ελασσόνας. Απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί η ένταξη – επανένταξή των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μέσω της απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί στις αίθουσες του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ελασσόνας και το πρακτικό μέρος θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων εστίασης του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελασσόνας. Η υλοποίηση του προγράμματος θα διενεργηθεί υπό την εποπτεία του ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους άνεργους του μητρώου ανέργων της ΔΥΠΑ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Ηλικία μεταξύ 20 – 60 ετών.
 • Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας.

Η διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής των καταρτιζόμενων θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Ελασσόνας, βάση των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/ΑΠΡΟΣΟΝΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΜΟΡΙΑ
1ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
2ΑΝΕΡΓΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α.1 μόριο/ανά μήνα συνεχιζόμενης ανεργίας
3ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝΈως και 30 ετών                 20
  Έως και 50 ετών15
  Άνω των 50 ετών5

Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων υποψηφίων από τον προβλεπόμενο αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενων, θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα οι καταρτιζόμενοι βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων.

Διάρκεια προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης – Θεματικές Ενότητες:

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 250 ώρες ενώ περιλαμβάνονται οι κάτωθι θεματικές ενότητες:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ειδικότητας «Βοηθός Μάγειρα»

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣΘΕΩΡΙΑ (ώρες)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ώρες)ΣΥΝΟΛΟ (ώρες)
1Κουζίνα – Εστιατορική Τέχνη1212
2Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων66
3Αγγλικά της Ειδικότητας (Vocational English)1212
4Βασικές Αρμοδιότητες Βοηθού Σεφ1212
5Πρακτικές Εφαρμογές στην Ειδικότητα & Πρακτικές Εφαρμογές με Έμφαση στην Τοπική Κουζίνα208208
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ30220250

Φοίτηση καταρτιζόμενων:

Η παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Το ανώτατο όριο απουσιών ορίζεται σε 10% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης (25 ώρες). Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων απουσιών θα διακόπτεται η συμμετοχή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα.

Αίτηση Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά στο Δήμο Ελασσόνας, από τη Δευτέρα 13/02/2023 έως και την Παρασκευή 24/02/2023, μέσω των ακόλουθων τρόπων:

 • Αποστολή αρχείων σε μορφή pdf, στα e-mail του Δήμου Ελασσόνας:

protocol@dimoselassonas.gr

diaviou@dimoselassonas.gr

 • Δια ζώσης στο Δημαρχείο Ελασσόνας, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 – 14:00

Διεύθυνση: Δημαρχείο, 6ης Οκτωβρίου 57 – Ελασσόνα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2493350220, 2493350221

 • Δια ζώσης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 – 14:00

Διεύθυνση: Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑΕΛ) – Ελασσόνα

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2493493615

Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (https://dypa.gov.gr) στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις» και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας (https://dimoselassonas.gr).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφέροντος.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 3. Βεβαίωση ανεργίας.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία θα εκδοθεί από το Δήμο Ελασσόνας, μετά την κατάθεση από τον ωφελούμενο:
 5. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή
 6. Πρόσφατος λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας ή ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμός ηλεκτροδότησης, λογαριασμός ύδρευσης ή φυσικού αερίου).

Σημείωση: Οι ωφελούμενοι του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα.

Post Comment